Prospěch a výhody plynoucí z Vadžra-Guru mantry

A vysvětlení jejích slabik
Text-poklad objevený Tulku Karma Lingpou

Vajra Guru mantra
Vajra Guru mantra - dvanáctislabičná mantra Guru Padmasambhavy je:
oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ
Je vyslovována Tibeťany om ah hung benza guru péma siddhi hung.

Klaním se Guruovi, Jidamu a Dákiním.


Já, obyčejná žena Ješe Cchogjal, jsem učinila obětování velké vnější, vnitřní a tajné mandaly a pokorně jsem se zeptala:
"Ó, Mistře Zrozený z lotosu, práce, kterou jsi učinil pro dobro všech cítících bytostí zde v Tibetu, v tomto a příštích životech, je obrovská. Nikdo tak extrémně laskavý nepřišel kdy předtím, ani nepřijde později. Praxe, které jsi nám dal, jsou jako esenciální nektar; přestože jsem skromná žena, nemám o tom žádné pochybnosti. Nicméně cítící bytosti v budoucnu budou mít hojné myšlenky a ohromnou agresivitu; budou mít špatné náhledy vůči posvátné Dhamě, a obzvláště budou zneužívat nejvyšší nauky Tajné mantry. V té době se epidemie, hladomor a válka rozšíří a obzvláště Čína, Tibet a Mongolsko budou zpustošeny jako mraveniště a na Tibeťany dolehne čas hrozného utrpení.

   Hovořil jsi o mnoha způsobech nápravy těchto soužení, ale bytosti v budoucnu nebudou mít čas praktikovat. Ti, kteří budou mít lehkou inklinaci k praxi, budou sužováni mocnými překážkami. Bytosti spolu nebudou vycházet; materiální zdroje budou nedostatečné. Tak hrozné časy jako tyto bude extrémně obtížné odvrátit. V takových časech, Guru, jaké jsou užitky ze spoléhání se na samotnou praxi Vadžra-Guru mantry? Ve prospěch lidí chabého intelektu v budoucnu tě snažně prosím, abys nám to pověděl."


Mistr Zrozený z lotosu pravil:
"Ó ženo víry, to, co říkáš, je naprostá pravda. V těchto budoucích časech bude ta praxe pro cítící bytosti dozajista krátkodobého i dlouhodobého užitku . Přestože jsem ukryl mnoho zemních, vodních, skalních, nebeských a tak dále pokladů, obsahujících nesmírně jaderné instrukce a metody praxe, v budoucích časech bude (dokonce i - pozn. překl) pro šťastné bytosti hrozně obtížné nalézt podmínky a okolnosti setkat se s naukou; to je znakem, že zásluhy bytostí se vyčerpávají.
"Nicméně v takovýchto časech tato Vadžra-Guru mantra - (bude-li) recitována s aspirací ohromné bódhičitty na velkých posvátných místech, v klášterech, na vrcholcích vysokých hor a březích velkých řek, na místech obývaných bohy, démony a zlými duchy, v čelech údolí, geofyzikáních styčných bodech a tak dále - ngagpy (=jógíny) s neporušenými samájemi, mnichy - držiteli slibů, zbožnými muži, ženami dobrých vlastností a jinými, ať už stokrát, tisíckrát, desettísíckrát, stotisíckrát, desetmiliónkrát, stomiliónkrát atd. - přinese nezměrný užitek a síly. Země všude budou ochraňovány před všemi epidemiemi, hladomorem, válkami, ozbrojeným násilím, chudými žněmi, špatnými znameními a zlými kouzly. Déšť přijde včas, žně a životní zásoby budou vynikající a země budou prosperovat. V tomto životě, příštích životech a na cestách bardem mě šťastní praktikující budou potkávat znovu a znovu - přinejlepším skutečně, nebo jinak ve vizích a přinejmenším ve snech. Majíce postupně dokonané úrovně a stezky, není žádných pochyb, že se přidají k šikům mužských a ženských držitelů moudrosti v Ngayab Lingu (=na Měděné hoře).


"Dokonce i jen sto recitací za den bez přerušení vás učiní přitažlivými pro ostatní a jídlo, majetek a požitky se objeví bez úsilí. Recitujete-li mantru tisíckrát, desettisíckrát a více denně, podrobíte ostatní svému vlivu svou duchaplností a požehnání a síly budou dosaženy bez ustání a překážek. Vykonáte-li sto tisíc, deset milónů nebo více recitací, tři světy budou podléhat vaší moci, tři úrovně existence budou spadat pod vaši slavnou vládu, bohové a duchové vám budou na povel, čtyři módy osvícené aktivity budou dosaženy bez zábrany a budete schopni přinést nezměrný prospěch všem cítícím bytostem jakýmkoliv způsobem bude třeba. Dokážete-li učinit třicet miliónů, sedmdesát miliónů nebo více recitací, nebudete nikdy odloučeni od Buddhů tří časů ani ode mne; tak osm tříd bohů a duchů bude poslušno vašim rozkazům, chválit vaše slova a provede jakékoliv úkoly, jež jim svěříte.

   V nejlepším případě dosáhnou praktikující duhového těla; pokud se jim to nepodaří, v okamžiku smrti se setkají mateřská a dětská zářnost; a přinejmenším mě spatří v bardu a se všemi vjemy osvobozenými do jejich esenciální povahy se zrodí v Ngayab Lingu (=na Měděné hoře - pozn. překl.) a uskuteční nezměřitelný prospěch pro cítící bytosti."
Tak pravil.

 "Velký mistře, děkuji ti za to, že jsi nám řekl o takovýchto nekonečných prospěších a silách. Byl jsi ohromně laskav. Přestože vysvětlení prospěchů a sil slabik mantry Guru Padmy je bezedné, pro cítící bytosti v budoucnu tě pokorně žádám, abys nám dal stručný popis", zeptala se. 


Nato Velký Mistr pravil takto:
"Ó Vznešená dcero, Vadžra-Guru mantra není jen mou esenciální mantrou, je životní esencí božstev čtyř tříd tantry, devíti vozidel, 84 000 aspektů Dharmy a tak dále. Touto mantrou je zahrnuta (i) srdeční esence všech Buddhů tří časů, lámů, božstev, dákiní, ochránců Dharmy a podobně; esence těchto všech je obsažena a zúplněna v této mantře. Můžeš se ptát, jak to? Důvod pro to je následující. Dobře poslouchej a udržuj to ve svém srdci/mysli (zdroje se různí - pozn. překl.). Čti to znovu a znovu. Recituj tuto mantru. Piš ji ve prospěch cítících bytostí. Říkej a demonstruj ji cítícím bytostem v budoucnu.ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HÚM je nejvyšší esencí osvíceného těla, řeči a mysli.
VADŽRA je nejvyšší esencí (buddhovské-pozn. překl.) "nezničitelné" rodiny Vadžra.
GURU je nejvyšší esencí "klenotové" rodiny Ratna.
PADMA je nejvyšší esencí "lotosové" rodiny Padma.
SIDDHI je nejvyšší esencí rodiny "aktivity" Karma.
HUNG je nejvyšší esencí "transcendentní" rodiny Buddha.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM je úplnou Sambhógakájou pěti buddhovských rodin.
AH je úplnou neměnnou Dharmakájou.
HUNG je úplnou Nirmánakájou - Guru Rinpočhem (=Padmasambhavou - pozn. překl.).
VADŽRA je úplným shromážděním božstev Héruků (hněvivých manifestací - pozn. překl.).
GURU je úplným shromážděním božstev - držitelů uvědomění lámů.
PADMA je úplným shromážděním Dákiní a mocných ženských božstev.
SIDDHI je srdcem/životní silou všech božstev hojnosti a ochránců skrytých pokladů.
HUNG je srdcem/životní silou každého a všech ochránců Dharmy.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG je srdcem tří tříd tantry.
VADŽRA je srdcem Vinaje-klášterní disciplíny a Sútry.
GURU je srdcem Abhidharmy a Kríja-(=akce-)jógy.
PADMA je srdcem Upa-/Čárja(=chování-) a Jóga-(=spojení-) Tanter.
SIDDHI je srdcem Mahá- a Anu- Jóg.
HUNG je srdcem Atijógy - přirozené velké dokonalosti - Dzogčhenu.ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG očišťuje zatemnění třemi mentálními jedy - lpěním, odporem, lhostelností.
VADŽRA očišťuje zatemnění hněvem a odporem.
GURU očišťuje zatemnění pýchou.
PADMA očišťuje zatemnění touhou a připoutaností.
SIDDHI očišťuje zatemnění žárlivostí.
HUNG obecně očišťuje zatemnění nevědomostí/klamem a rušivými emocemi.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG zaručuje dosažení tří kájí.
VADŽRA zaručuje dosažení zrcadlu podobné moudrosti.
GURU zaručuje dosažení moudrosti rovnosti.
PADMA zaručuje dosažení rozlišující moudrosti.
SIDDHI zaručuje dosažení vše-dosahující moudrosti.
HUNG zaručuje dosažení všeho, co pramení z prvotní moudrosti / původního uvědomění základního prostoru.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG podřizuje bohy, duchy a lidské bytosti.
VADŽRA přemáhá gandharvy (=pachožrouty - pozn. překl.) a ohnivé duchy.
GURU přemáhá Pána smrti a démonické duchy.
PADMA přemáhá škodlivé vodní duchy a duchy vládnoucí nad myslí.
SIDDHI přemáhá mocné démony obývající horské stráně a průchody.
HUNG přemáhá planetární démony a bohy lokalit.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
Skrze ÓM AH HUNG je uskutečněno šestero transcendentních dokonalostí.
Skrze VADŽRA jsou dosaženy všechny pokojné aktivity.
Skrze GURU jsou dosaženy všechny obohacující aktivity.
Skrze PADMA jsou dosaženy všechny magnetizující aktivity.
Skrze SIDDHI jsou dosaženy všechny osvícené aktivity.
Skrze HUNG jsou dosaženy všechny hněvivé osvícené aktivity.ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG odvrací temnou magii Buddhistů a Bönpů.
VADŽRA odvrací škodlivé síly božstev moudrosti.
GURU odvrací škodlivé síly osmi tříd bohů a démonů.
PADMA odvrací škodlivé síly světských bohů a duchů.
SIDDHI odvrací škodlivé síly nágů a bohů lokalit.
HUNG odvrací škodlivé síly všech tří: bohů, démonů a lidských bytostí.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG drtí síly pěti mentálních jedů.
VADŽRA drtí síly nenávisti a averze, hněvu.
GURU drtí síly pýchy.
PADMA drtí síly žádostivosti a připoutanosti.
SIDDHI drtí síly závisti a žárlivosti.
HUNG drtí síly/zbraně bohů, démonů a lidí.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Skrze ÓM AH HUNG jsou dosažena dovršení/siddhi(-plurál) osvíceného těla, řeči a mysli.

Skrze VADŽRA jsou dosažena/y dovršení/siddhi pokojných a hněvivých božstev.

Skrze GURU jsou dosažena/y dovršení/siddhi Lámů - držitelů uvědomění.

Skrze PADMA jsou dosažena/y dovršení/siddhi dákiní (plurál) a ochránců Dharmy.

Skrze SIDDHI jsou dosažena/y nejvyšší a běžná/é dovršení/siddhi.

Skrze HUNG je dosaženo siddhi dovršení čehokoliv, co si přejete.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG vás přenáší do prvotně čisté sféry.
VADŽRA vás přenáší do východního Buddhovského pole Manifestované radosti.
GURU vás přenáší do jižního Buddhovského pole Slávy.
PADMA vás přenáší do západního Buddhovského pole Blaženosti.
SIDDHI vás přenáší do severního Buddhovského pole Vše-dovršující akce.
HUNG vás přenáší do centrálního Buddhovského pole Neměnnosti/Stálosti.


ÓM AH HUNG VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HUNG
Skrze ÓM AH HUNG je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Tří kájí
Skrze VADŽRA je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Prodlévajícího na úrovni.
Skrze GURU je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Neomezeného života.
Skrze PADMA je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Velké pečeti.
Skrze SIDDHI je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí spontánní přítomnosti.
Skrze HUNG je dosaženo úrovně držitele bdělého vědomí Plně zralého.OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Jedna recitace Vadžra-Guru mantry zaručí vstup fyzického těla do této dimenze. Kdyby fyzická forma mohla demonstrovat prospěch z třeba i jen jedné recitace Vadžra-Guru mantry, celý svět by nestačil na obsáhnutí zásluh. Jakákoliv cítící bytost, která spatří, slyší nebo vidí tuto mantru, bude s konečnou platností ustavena mezi mužské a ženské Držitele bdělého vědomí. Neselhávající Vadžra-Guru mantra je slovem pravdy; pokud se to, co si přejete, nestane jak jsem slíbil, já, Padma, jsem vskutku podvedl cítící bytosti - absurdní! Nepodvedl jsem vás - stane se to právě tak, jak jsem vám slíbil.


 Nejste-li schopni mantru recitovat, použijte ji k ozdobě korouhví/praporců vítězství a modlitebních praporků; není žádné pochyby, že cítící bytosti, jichž se dotkne tentýž vítr, budou osvobozeny. Anebo ji tesejte na svahy kopců, stromy a kameny; poté, co jsou posvěceny, kdokoliv i jen projde kolem a spatří je, bude očištěn od nemoci, posedlosti duchy a zatemnění. 


Duchové a démoni přebývající v té oblasti nabídnou hojnost a bohatství. Napište ji zlatým (písmem) na kousky indigového papíru a ty vyvěste; démoni, strůjci překážek a zlí duchové nebudou schopni vám ublížit. Umístíte-li mantru na mrtvolu ihned po smrti a neodstraníte ji, během kremace budou probleskovat duhová světla a vědomí bude s konečnou platností přeneseno do Říše blaženosti (buddhy) Amitábhy. Prospěchy z psaní, čtení a recitace Vadžra-Guru mantry jsou nezměřitelné. Ve prospěch cítících bytostí v budoucnu to napiš a zapečeť to. Kéž se to setká s (lidmi) štěstěny a zásluh. Samája Gya Gya Gya,


Pro (lidi) špatných náhledů je toto zapečetěno tajemstvím. Gya Gya Gya.


Je to svěřeno (lidem) s čistými samájemi. Gya Gya Gya.


Tulku Karma Lingpa dal zrod tomuto pokladu a okopíroval jej na zlatý svitek.