ཟབ་དོན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས། །

Guru jóga hlubokého významu༄༅། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །
DU SUM SANGYEE DUI PAI NGO BO NYID
To Karmabhadra, whose nature is the union of all the Buddhas of the three times,
དྲན་པའི་གདུང་སེལ་ཀརྨ་བྷ་དྲ་ལ། །
DRAN PAI DUNG SEL KAR MA BHA DRA LA
whose memory removes suffering,
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
SOL BA DHEB SO DHAG GYUD JIN GYEE LHOB
I offer a supplication; please bless my continuum.
ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང་། །
KA DAG LHUN DRUB GONG PA TOG PA DANG
May I realize the intention of original purity and natural perfection, 
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག 
NGNAG ZHI THAR SHIN JA LUE DRUB PAR SHOG
reach the end of the four visions, and accomplish the rainbow body!

krátká guru jóga napsaná jeho Svatostí